KSG รับโล่รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเอาหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาด้านมลพิษและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้แสดงให้ภาครัฐและประชาชนโดยรอบในพื้นที่ในด้านการควบคุมกิจการที่ดี
รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม และมีความยุติธรรม ด้วยการยึดหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ (ขวา) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้