นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์ : www.lannaradio.com

1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

แอปพลิเคชันของ Thailanna Radio สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio ที่ประสงค์จะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio และหรือลงทะเบียนสมาชิกผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก Thailanna Radio เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งาน โดยให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio ด้วยตนเอง
เมื่อผู้ใช้งาน ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio แล้วถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ Thailanna Radio เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย Thailanna Radio ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน รวมทั้ง Thailanna Radio สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย
1.1)​ ชื่อ-นามสกุล
1.2)​ เพศ​
1.3)​ อีเมล์
1.4)​ วัน/เดือน/ปี เกิด
1.5)​ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ในกรณีสั่งซื้อสินค้า)
1.6)​ ที่อยู่ (ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการสั่งซื้อสินค้าจากแอปพลิเคชัน Thailanna Radio)

2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ Thailanna Radio จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้
2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ Thailanna Radio
2.2) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ Thailanna Radio แก่ผู้ใช้งาน
2.3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์ม Thailanna Radio
2.4) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio
2.5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radioไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการฟังเพลง , พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง Thailanna Radioรวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกชมและเลือกสินค้าของที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio
2.6) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio
2.7) เพื่อดำเนินธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า โดย Thailanna Radio จะส่งผ่านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งานตามกระบวนการสั่งซื้อสินค้าปกติ
2.8) เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า
ในกรณียกเว้น Thailanna Radio อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก Thailanna Radio มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ Thailanna Radio อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ Thailanna Radio เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย Thailanna Radio คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น
ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ Thailanna Radio อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

3) สิทธิของ Thailanna Radio ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ Thailanna Radio เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก Thailanna Radio มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

4) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของท่าน

Thailanna Radio คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
4.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
4.2) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

5) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

Thailanna Radio คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ Thailanna Radio ขอเรียนให้ทราบว่า Thailanna Radio ไม่มีนโยบายให้บริการรวมถึงจำหน่ายสินค้าต่างๆ กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆของ Thailanna Radio และ Thailanna Radio จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

6) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

Thailanna Radio อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics ,Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ Thailanna Radio จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง
6.1) IP Address, Cookie ID ของโทรศัพท์มือถือ
6.2) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแอปพลิเคชันของ Thailanna Radio รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
6.3) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)
6.4) พฤติกรรมการชมแอปพลิเคชันของทาง Thailanna Radio
6.5) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย Thailanna Radio ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio และการให้บริการ Thailanna Radio อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ Thailanna Radio หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วย Thailanna Radio ปรับปรุงและบริการที่ Thailanna Radio นำเสนอ หรือช่วยให้ Thailanna Radio มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ Thailanna Radio ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ Thailanna Radio สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของ Thailanna Radio, Thailanna Radio อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics, Google Firebase อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง Thailanna Radio โดยจะช่วยให้ Thailanna Radio สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ Thailanna Radio เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

7) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

Thailanna Radio ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ Thailanna Radio หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง Thailanna Radio ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook @ThailannaOfficial (https://www.facebook.com/ThailannaOfficial)

8) การติดต่อ Thailanna Radio

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook @ThailannaOfficial (https://www.facebook.com/ThailannaOfficial)

9) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

9.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ Thailanna Radio รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9.2) Thailanna Radio อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ Thailanna Radio ดังนั้น Thailanna Radio ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว Thailanna Radio จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการให้บริการของ Thailanna Radio ต่อไป

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Application Thailanna Radio
โปรดอ่านเงื่อนไขและขอบข่ายการให้บริการของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Thailanna Radio ให้เข้าใจ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมอย่างชัดเจนและให้ถือว่าคำตัดสิน Thailanna Radio ถือเป็นที่สิ้นสุด