เมื่อเขาไม่มีใจ อยู่ไปก็มีแต่ช้ำ – คิตแคท กมลทิพย์