เจ็บคัก…ฮักบ่ลืม – กลางใจ พักตร์สุคนธ์ & กลอยใจ นฤมล